Property Management

STMS

 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
       อาคารและนิติบุคคลอาคารชุด

 จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคาร
       และเรียกเก็บค่าส่วนกลาง

 ดูแลและอำนายความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ใช้อาคาร

 รายงานผลการดำเนินการ งานบัญชี         
       ลูกค้าสัมพันธ์และธุรการ

 การจัดประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการควบคุม
       นิติบุคคลอาคารชุด การประชุมเจ้าของร่วมและ         
       การประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

  ควบคุมดูแลคู่สัญญาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สินของท่าน โดยมอบภาระการบริหารจัดการ
โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา