Engineering Service

STMS

 จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
      และอุปกรณ์และงบประมาณ

 ให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางการบำรุงรักษา
      อาคารตามหลักวิศวกรรม

 จัดทำแผนงานระบบอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

ลดปัญหาด้วยการวางแผนบำรุงรักษา
ระบบวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญในการตรวบสอบวางแผนและบำรุงรักษาอาคาร
โดยเน้นการทำงานเชิงลดพลังงานและประหยัดต้นทุนเป็นหลัก