Hospital

ประเภทอสังหาริมทรัพย์

Hospital

สถานที่

ราคาเช่า

ขนาดของทรัพย์สิน

คุณสมบัติ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ติดต่อเรา

สำนักงาน : 0-2267-5656

รายละเอียดอาคาร

2008-2010