Engineering Service

จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์และงบประมาณ

ให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางการบำรุงรักษาอาคารตามหลักวิศวกรรม

จัดทำแผนงานระบบอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

ลดปัญหาด้วยการวางแผนบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญในการตรวบสอบวางแผนและบำรุงรักษาอาคาร โดยเน้นการทำงานเชิงลดพลังงานและประหยัดต้นทุนเป็นหลัก