Property Management

 ให้บริการด้านการบริหารจัดการ อาคารและนิติบุคคลอาคารชุด

 จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคาร และเรียกเก็บค่าส่วนกลาง

ดูแลและอำนายความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ใช้อาคาร

รายงานผลการดำเนินการ งานบัญชี ลูกค้าสัมพันธ์และธุรการ

การจัดประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการควบคุม นิติบุคคลอาคารชุด การประชุมเจ้าของร่วมและ การประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

ควบคุมดูแลคู่สัญญาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มมูลค่าให้ทรัพย์สินของท่าน โดยมอบภาระการบริหารจัดการ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา ลูกค้าของเรา