รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

เพศชาย /หญิง 

อายุ 20 ปี ขึ้นไป 

ภาษาอังกฤษ ดี 

รายละเอียดงาน

- ติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำต่อผู้ปฏิบัติงานอาคารสำนักงาน ทั้งต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติภายในอาคารสำนักงาน รายงานการประชุมและรายงานผลความสมบูรณ์หรือความพร้อมของอาคารสำนักงานในด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย บัญชีการเงิน ธุรการ และเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- ติดตามการสำรวจความเคลื่อนไหวของสภาวะตลาดของอาคารสำนักงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน 

บ้านเย็นอากาศ คอนโดมิเนียม    ถ.เย็นอากาศ 

วิธีการสมัคร
·  Click Apply Now
·  Apply by E-Mail
·  Apply by sending letter
·  Walk in Interview

ติดต่อสอบถาม 

โทร 02-689-2689 ต่อ 813  ,  816   คุณภชสร ,  คุณกุลรภัส