รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน :

- ตรวจสอบ ควบคุมดูแลประสานงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของงาน และช่างเทคนิคในโครงการที่ประจำการและรับผิดชอบอยู่ให้ดำเนินไปตามระบบคุณภาพ

- วางแผนและกำหนดนโยบายการทำงานของช่างเทคนิค

- ประสานงานระหว่างผู้รับเหมากับช่างซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารของอาคาร

- ดูแลควบคุมการทำงานของช่างพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

- สรุปปัญหาพร้อมวิเคราะห์และแก้ไขเสนอให้กับฝ่ายบริหารอาคาร

- แนะนำและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

- ควบคุมพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการสมัคร
·  Click Apply Now
·  Apply by E-Mail
·  Apply by sending letter
·  Walk in Interview

ติดต่อสอบถาม 

โทร 02-689-2689 ต่อ 813  ,  816   คุณภชสร ,  คุณกุลรภัส