สมัครงานผ่านเว็บไซต์

* กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่าน

ภาพถ่ายหน้าตรงขนาดขั้นต่ำ 1 นิ้ว ไฟล์ (.jpg|.jpeg|.png)
แนบเป็นไฟล์ (.pdf|.jpg|.jpeg|.png)
ระดับ ชื่อสถานศึกษา จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาตอนต้น/หรือเทียบเท่า  - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  - 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  - 
ปริญญาตรี  - 
อื่นๆ  - 
ชื่อหลักสูตร สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ดี พอใช้ ไม่ได้ ดี พอใช้ ไม่ได้ ดี พอใช้ ไม่ได้
อังกฤษ
อื่นๆ( ระบุ )
มีบัตรประจำตัวคนพิการ